Danh mục công trình dự án huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
Danh mục công trình dự án huyện An Lão, tỉnh Bình Định. (theo Nghị quyết Số 29/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 20ha đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 4)