Bao giờ đầu tư cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định - Phú Yên?
Bộ GTVT cho biết, đầu tư nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.